Neolitická skupina

Zpráva z konference

Ve dnech 13. - 14. března 2014 uspořádal Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, jmenovitě Miroslav Popelka, Renata Šmidtová, Tomáš Chmela a Michaela Dvořáková, konferenci s názvem Neolitizace aneb setkání generací. Tato akce byla milým zpestřením v bádání archeologie neolitu. V rámci studia tohoto období probíhá každoročně konference Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, dále tzv. „bylanské semináře“, které neprobíhají tak často, jak by bylo pro naše prostředí záhodno, a zatím nepravidelně konaná konference Theory and method in Archaeology of the Neolithic/prehistoric Archaeology. Konference se zúčastnilo kolem 35 badatelů z celé České republiky a Slovenska. Setkání naplnilo svůj účel, neboť mezi účastníky bylo možno vidět jak studenty, začínající badatele, tak střední a starší, zasloužilou generaci. Toto spektrum zúčastněných vedlo nejednou k zajímavé diskuzi.

 

Dopolední blok prvního dne otevřela Kamila Remišová Věšínová s referátem Kam se poděl Velký otec? Figurální plastika a interdisciplinarita. Téma bylo řešeno s pohledu genderové problematiky s důrazem na kontext nálezů a ne vždy dostatečných dokladů pohlaví a účelu plastik. Ivan Pavlů navázal referátem Kategorie neolitické problematiky, za které pokládá prostor, čas a pravděpodobnost. Na příkladu kultury s lineární keramikou ukázal, že možných regionálních odlišností si všímali badatelé už v 80. letech minulého století. Zdůraznil, že pojem „lid“, často používaný pro označení archeologické kultury, nedává z dnešního pohledu na pravěkou archeologii smysl. Čas je pojímán lineárně a tak také za sebe klademe jednotlivé stupně nebo fáze jednotlivých kultur. Ty ale mohou existovat i vedle sebe (!) a představovat v minulých společnostech jiné struktury než chronologické. Co se týče prostoru, lze si mezolit představovat v krajině jako ostrůvky uprostřed společností praktikujících neolitický způsob života. Poslední kategorií je pravděpodobnost, kde lze pomocí indexů řešit počet lokalit na správní jednotku. Jaroslav Řídký ve svém referátu s názvem Zrnotěrky – drtidla – mlýnky: opomíjený informační zdroj vyzvedl důležitost tohoto archeologického pramene. Z hlediska terminologie navrhl používat název „mlýnky“, tedy běhoun a ležák, který tak objektivně označuje jejich funkci. Díky tomuto druhu archeologických pramenů lze s využitím analytických metod řešit několik problematik: úpravu potravin, subsistenční strategii, exploataci surovin, technologii, kontakty a distribuci atd. Zdůrazněn byl i koncept chaîne opératoire. Na studium kamenných artefaktů navázal Miroslav Popelka referátem Štípaná industrie – změněný pohled na archeologický pramen, kde poukázal na nedostatečné studium tohoto pramene a to zejména v Čechách. Josef Dufek informoval účastníky o lokalitě Kolín-Šťáralka (Kolín rondel 4) a opevněných sídlištích předrondelového horizontu na počátku 5. tisíciletí. Radomír Tichý představil Neolitizaci jako proces vzájemného učení. V souvislosti s tím připoměl vědeckou práci Marka Zvelebila a jeho způsob, jakým rehabilitoval mezolit v Evropě. Předpokladem učení je kontakt mezi skupinami. Ve vztahu lidí, artefaktu a myšlení, se zdá, že k učení a přenosu znalostí a dovedností pravděpodobně pouze myšlenky nestačí. Celý proces mohl trvat i několik generací, cca 100-200 let.

 

Odpolední blok uvedl bylanský tým ve složení Pavel Burgert, Petr Květina a Markéta Končelová s referátem na téma Neolitický dům jako jedna z cest k poznání sociální identity. Studiem struktury sídlišť z neolitu došli k závěru, že jsou rozdíly v ukládání a manipulaci s odpadem mezi kulturami s lineární a vypíchanou keramikou. V rámci sídlišť starého neolitu byly jednotky domů víceméně samostatné, i když se shlukovaly do osad, a také strategie ukládání odpadu je zřetelnější. To se v mladém neolitu mění, domy jsou uspořádány do řad bez stavebních jam, avšak můžeme pozorovat větší výskyt zásobních sil. Strategie ukládání odpadu je méně zřetelná, neboť jednotky domů mezi sebou v rámci sídliště kooperují a osada se stává společnou záležitostí. Milan Metlička a Alena Novotná představili aktuální pohled na Vývoj neolitického osídlení v jihozápadních Čechách, kde můžeme dnes pozorovat mnohem intenzivnější osídlení Plzeňska v neolitu než dříve. Jaromír Kovárník seznámil účastníky s Objevem dvojitého rondelu MMK Ia s náznaky propojení příkopů u Milovic, okr. Břeclav, a jeho obdobami.

 

Následující den uvedla Noémi Pažinová referát na téma Kultúrne a chronologické vzťahy stredného Pohronia v neolite. Následovali Ivan Cheben a Michal Cheben s příspěvkem Zdroje silicitovej suroviny a stav ich poznania. Neolitickou těžbu v Jizerských horách a její význam pro neolitizaci Čech představil Petr Šída. V úvodu zdůraznil, že metabazit Jizerských hor byl jako surovina pro výrobu využíván už v mezolitu. Z našeho území jsou známy doklady přežívání lovců a sběračů v neolitu. Surovinové spektrum broušených nástrojů se rozšiřuje a mění, ale mezolitická technologie se stále využívala. Tento koncept neolitizace je dnes u nás obecně přijímán. Lucie Vélová uvedla Několik postřehů k problematice dětské úmrtnosti v neolitu. Obecně se předpokládá vysoká úmrtnost dětí do jednoho roku, ale přesto se nachází v neolitu málo dětských pozůstatků. Příčinou mohou být tafonomické procesy, avšak u pohřbů žehem tuto situaci můžeme taktéž pozorovat. Snad existovala výhradně dětská pohřebiště nebo bylo s dětskými pozůstatky nakládáno archeologicky nezjistitelným způsobem. David Válek představil výzkum Výplně rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích na základě srovnání poznatků z revizního výzkumu s výsledky dřívějších výzkumů.

 

Odpolední blok otevřel Václav Vondrovský a představil Neolitické sídliště Hrdlovka: 23 let poté. Na tento referát navázal Juraj Pavúk s Neolitizáciou strednej Európy vo svetle chronológie neolitu na Balkáne, kde se zaměřil výhradně na relativní chronologii výzdoby a tvarů keramiky. Dvoudenní setkání uzavřel Jaroslav Bartík referátem s názvem Dynamika neolitického a časně eneolitického osídlení na periferii západní Moravy.

Na závěr setkání proběhla diskuse o bádání neolitu v našem prostředí.

 

Ivana Vostrovská

 

Stránky setkání viz odkaz

 

Seznam účastníků

Bc. Jaroslav Bartík (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno)

Mgr. Pavel Burgert (Archeologický ústav AV ČR Praha)

Bc. Alžběta Čerevková (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno)

Bc. David Humpola (Ústav archeologické památkové péče Brno)

Mgr. Josef Dufek (Ústav pro archeologii FF UK v Praze)

PhDr. Ivan Cheben, CSc. (Archeologický ústav SAV v Nitre)

Mgr. Tomáš Chmela (Ústav pro archeologii FF UK v Praze)

Bc. Hana Knotová (Ústav pro archeologii FF UK Praha)

Mgr. Markéta Končelová, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Praha)

doc. PhDr. Jaromír Kovárník (Katedra archeologie FF UHK Hradec Králové)

Mgr. Petr Květina, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Praha)

PhDr. RNDr. Jana Langová (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Mgr. Milan Metlička (Západočeské muzeum v Plzni)

Mgr. Alena Novotná (Západočeské muzeum v Plzni)

prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. (Archeologick ý ústav AV ČR v Praze)

doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc. (Katedra archeológie FF UK Bratislava)

PhDr. Noémi Pažinová, Ph.D. (Katedra archeológie FF UKF Nitra)

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. (Katedra historie, sekce archeologie FF UP Olomouc)

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Ústav pro archeologii FF UK Praha)

Bc. Martina Rauerová (Ústav pro archeologii FF UK Praha)

Mgr. Petra Rebrošová (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno)

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. (Ústav etnologie FF UK Praha)

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR Praha)

PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D. (Katedra archeologie FF ZČU Plzeň)

Mgr. Mirka Šmolíková (Muzeum hlavního města Prahy)

doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D. (Katedra archeologie FF UHK Hradec Králové)

Mgr. David Válek (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno)

Mgr. Lucie Vélová (Národní muzeum v Praze)

Bc. Václav Vondrovský (Archeologický ústav FF JU České Budějovice)

Mgr. Ivana Vostrovská (Katedra historie, sekce archeologie FF UP Olomouc)

PhDr. Marie Zápotocká, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Praha)

 

Fotografie z konference

http://uprav.rajce.idnes.cz/Konference_Neolitizace_aneb_setkani_generaci